De ondernemingsraad van Cicero Zorggroep

Missie en visie OR

Missie:

De ondernemingsraad is de spreekbuis van alle medewerkers van Cicero Zorggroep, Cicero Thuis en Cicero Revalidatie en Herstelzorg en vertaalt op die wijze hun belangen in het beleid dat de organisatie uitstippelt.
De ondernemingsraad zorgt daarmee voor de juiste balans in de belangen van individuele medewerkers, teams en de organisatie als geheel. Dit vanuit de overtuiging dat de organisatie optimaal kan functioneren als daarin voldoende verbinding tussen eenieders belangen bestaat.

Visie:

Het voortbestaan van de organisatie Cicero hangt in grote mate samen met het realiseren van een goede balans tussen de belangen van de organisatie en van medewerkers. De OR ziet het als haar belangrijkste taak om die balans te bevorderen en bewaken.
Formeel vindt het werk van de OR haar basis in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Streven is om vooral naar de geest van deze wet te handelen en zo de verschillende belangen binnen de organisatie optimaal te ondersteunen.
Kernwaarden die de OR daarin hanteert zijn: verbinding, vertrouwen, zorgvuldigheid en transparantie, rechtvaardigheid, veiligheid en doelgerichtheid.
De OR realiseert haar doelen door het stimuleren en bewaken van communicatie met medewerkers op de werkvloer. Daarnaast ondersteunt de OR medewerkers bij de ontwikkelingen van een organisatie in verandering.
Medezeggenschap dient daarbij zo laag mogelijk in de organisatie te worden gelegd met als doel optimale verbinding tussen medewerkers en organisatie te bewerkstelligen. De OR stimuleert medewerkers om van de mogelijkheden daarin gebruik te maken.

 

Ondernemingsraad

Cicero Zorggroep